Sheridan Park Shamir (SOLD, EXP UAE) - Zuhra-Arabians